Rekeningschema boekhouding

Voorbeeld en alle Grootboekrekeningen

rekeningschema boekhouding zzp

Hoeveel ondernemers hoor jij dagelijks over het rekeningschema? Waarschijnlijk geen. Zelfs niet als je een boekhouder bent.

Veel van mijn lezers zijn boekhouders die de laatste update van het boekhouding rekeningschema zoeken. Dit rekeningschema is namelijk onmisbaar voor het categoriseren van gebeurtenissen. De fundering van iedere boekhouding.

Als je het aan mij vraagt.

Ik durf namelijk te beweren dat maar 5 procent van de ondernemers een boekhouding heeft waar rekening met het rekeningschema wordt gehouden. Dat terwijl dit schema een zeer positieve invloed op de kwaliteit van de boekhouding heeft.

Hoe kan ik je helpen met een grootboek rekeningschema?

Benieuwd hoe een grootboek rekeningschema eruit ziet? Download dan hieronder een rekeningschema voorbeeld met alle grootboeknummers. Hiermee kun je direct aan de slag voor je boekhouding.

In dit artikel leg ik je uit waar het rekeningschema uit bestaat, welke grootboekrekeningnummers je rekening mee moet houden en geef ik je mijn betoog waarom je niet zonder het rekeningschema kunt.

De boekhouding wordt sterker naarmate je de invulling van het rekeningschema correct toepast. Om dit te doen, moet je wel weten wat het rekeningschema inhoudt en welke grootboeken hier toe behoren.

Ik hoop dat jij een van de ondernemers bent die de boekhouding sterker dan zichzelf wilt maken. Want geloof mij, een sterke boekhouding is goud waard. Voor nu, gisteren en morgen.

Online boekhoudprogramma’s met een gratis grootboek rekeningschema

 

Inhoudsopgave

Wat is het rekeningschema?

Het rekeningschema is een lijst met grootboekrekeningnummers en namen. Op deze lijst is te vinden onder welke categorieën en namen specifieke gebeurtenissen in de boekhouding verwerkt moeten worden.

Voor zowel online als offline boekhouden is een rekeningschema gebruikelijk. Het geeft namelijk een weergave van de herkomst van opbrengsten en kosten. Dit geeft de observant een idee waar de stromen ontstaan.

Er is jarenlang gebruik gemaakt van een zogeheten rekeningschema standaard. Dit is een standaard indeling die aangehouden wordt voor de meest basale grootboeken. Dit komt neer op:

  • Vaste Activa en Passiva
  • Vlottende Activa en Passiva
  • Tussenrekeningen
  • Voorraadrekeningen
  • Kostenrekeningen
  • Kostprijsrekeningen
  • Omzetrekeningen
  • Financiële baten en lasten

Hieruit blijkt dat het overgrote deel te generiek is. De ondernemers die actief van rekeningschema’s gebruik maken, kiezen dan ook voor specifiekere grootboekrekeningen.

Het complete overzicht hiervan, krijg je in het grootboekrekeningen overzicht te zien.

voorbeeld boekhouding met rekeningschema

Waarom jouw boekhouding een rekeningschema nodig heeft

Nog altijd klagen veel ondernemers over het nut van het rekeningschema. Dit omdat een rekeningschema tijd kost en ze de tijd liever voor iets anders gebruiken. Hieruit blijkt dat niet of nauwelijks wordt nagedacht over de potentiële voordelen van het rekeningschema.

Menig ervaren ondernemer is het niet eens met de ondernemer die grootboekrekeningen onzin vindt. En dat heeft alles te maken met de kracht van de grootbroekrekening.

Grootboekrekeningen zijn er om aan te geven waar welke financiële transacties vandaan komen. Dat wil zeggen dat zowel inkomende als uitgaande transacties in de boekhouding een plekje krijgen. De plek is in dit geval een daarvoor aangewezen grootboekrekening.

Ondernemers die willen weten hoe het met de huurkosten of inkoopkosten staat, hoeven alleen maar een blik op de desbetreffende grootboekrekening te werpen. Vervolgens zien zij vanzelf staan wat hier de status van is.

Datzelfde is handig voor de boekhouder of het boekhoudprogramma van de ondernemer. Bij het invoeren van de boekhoudkundige gebeurtenissen is namelijk meteen duidelijk waar deze gebeurtenissen ontstaan zijn. Hierdoor kan sneller geschakeld worden vanuit de boekhouding van en naar de ondernemer.

Het inzicht dat grootboekrekeningen en dus het rekeningschema de ondernemer verschaft, is met geen ander boekhoudkundig instrument mogelijk. Dat terwijl het categoriseren nog geen seconde tijd per transactie kost.

De boekhouding is nauwelijks tijd aan het rekeningschema kwijt

De daadwerkelijke toepassing van het rekeningschema kost de boekhouding nauwelijks tijd. Bij het totstandkoming van de transacties hoeft alleen te worden aangegeven tot welk rekeningschema en dus grootboekrekening de transactie gerekend moet worden.

Vervolgens krijgt de transactie in het boekhoudprogramma of door de boekhouder het juiste label (grootboekrekeningnummer) mee. Doordat het rekeningschema hier op aansluit, wordt er een actueel inzicht gecreëerd met de actuele transacties per grootboek.

Het kost dus gemiddeld enkele seconden per factuur om alle transacties correct te categoriseren. Zolang bekend is welke grootboekrekeningen bij welke transacties horen, is het rekeningschema moeiteloos toe te passen.

Hierdoor is het dan ook bijna ridicuul te oordelen dat de toepassing van het rekeningschema de boekhouding tijd kost. Behalve dat het de boekhouding namelijk overzichtelijker maakt, levert het op termijn meer inzicht in de boekhouding op.

Boekhoudprogramma’s gaan net wat makkelijker met het rekeningschema om. Wanneer de boekhouding een rekeningschema oppakt, wordt het direct correct verwerkt. Een factuur heeft slechts een label of notering ‘inkoop’ nodig om aan de grootboekrekening Inkoop te worden toegevoegd.

Ben je op zoek naar een complete voorbeeld boekhouding? Lees dan ook het artikel: https://zelfboekhouden.com/voorbeeld-boekhouding/

Dit zijn de belangrijkste grootboekrekeningnummers voor het rekeningschema

RubriekSubrubriekRekening
0 Vaste activa, Eigen Vermogen, Voorzieningen en Lang Vreemd Vermogen00 Materiële Vaste Activa000 Terreinen
001 Gebouwen
002 Verbouwingen en installaties
003 Machines
004 Gereedschappen
005 Inventaris
006 Auto’s
01 Cumulatieve afschrijvingen op materiële vaste activa011 Afschrijving gebouwen (cumulatief)
012 Afschrijving verbouwingen en installaties (cumulatief)
013 Afschrijving machines (cumulatief)
014 Afschrijving Gereedschappen (cumulatief)
015 Afschrijving inventaris (cumulatief) 016 Afschrijving auto’s (cumulatief)
02 Goodwill020 Goodwill
021 Afschrijving op goodwill (cumulatief)
03 Leningen u/g op lange termijn030 Leningen u/g (lange termijn)
04 Eigen Vermogen (bij NV of BV)040 Aandelenkapitaal (geplaatst tegen nominale waarde)
041 Aandelen in portefeuille
042 Uit te reiken aandelen
043 Agioreserve
044 Winstreserve
045 Herwaarderingsreserve
047 Oprichtingskosten
048 Winst na belasting lopend boekjaar
049 Onverdeelde winst na belasting
04 Eigen Vermogen (bij een VOF)040 Kapitaal firmant A
041 Kapitaal firmant B (privé-opnamen kunnen ook hier)
048 Winstsaldo lopend boekjaar (onverdeeld)
049 Onverdeelde winst vorige boekjaren
04 Eigen vermogen (bij eenmansbedrijf)04 Eigen vermogen (bij eenmansbedrijf)040 Eigen vermogen
041 Oudedagsreserve
042 Privé-opnamen (kan ook in rubriek 2)
06 Voorzieningen060 Onderhoudsvoorziening
061 Garantievoorziening
062 Assurantievoorziening
065 Voorziening debiteuren
066 Voorziening incourante goederen
07 Lang vreemd vermogen070 Obligatielening (geplaatste obligaties)
071 Obligaties in portefeuille
072 Converteerbare obligatielening
073 Agio op obligaties
074 Disagio op obligaties
075 Emissiekosten obligaties
076 Leningen o/g op lange termijn
077 Hypothecaire lening o/g
1 Financiële rekeningen10 Kassen100 Kas
105 Kassa contante verkopen
11 Banken110 Bank
111 Postbank
12 Kruisposten120 Kruisposten kas-bank
121 Kruisposten PIN betalingen
122 Kruisposten Cheques en VVV-bonnen
123 Overige kruisposten en vraagposten
13 Handelsvorderingen130 Debiteuren
131 Dubieuze debiteuren
132 Nog te factureren werkzaamheden en installaties
134 Afgeleverde goederen
135 Afschrijving dubieuze debiteuren
14 Leverancierskredieten140 Crediteuren
145 Nog te ontvangen facturen
15 Schulden ivm personeel15 Schulden ivm personeel150 Te betalen netto salarissen
151 Te betalen loonheffing
152 Te betalen sociale lasten
153 Te betalen pensioenpremies
16 Schulden en vorderingen ivm vennootschap160 Te betalen tantièmes
161 Te betalen vennootschapsbelasting
162 Te betalen interim-dividend
163 Te betalen dividend
164 Te betalen dividendbelasting
165 Aandeelhouders nog te storten (is een vordering)
17 Diverse korte schulden170 Te betalen interest
171 Te betalen coupons (obligaties)
177 Uitgelote obligaties
178 Rekening courant directeur bv
18 Omzetbelasting180 Te vorderen omzetbelasting (voorheffing)
181 Verschuldigde omzetbelasting (wegens verkopen)
182 Verschuldigde BTW naar ons verlegd Nederland
183 Verschuldigde BTW naar ons verlegd EU
188 Af te dragen omzetbelasting (Op aangifte)
189 Te vorderen omzetbelasting (Op aangifte)
19 Overlopende posten190 Vooruitbetaalde bedragen (VUB, vordering) 191 Vooruitontvangen bedragen (VUO, schuld) 192 Nog te ontvangen bedragen (NTO, vordering) 193 Nog te betalen bedragen (NTB, schuld)
2 Neutrale rekeningen20 Tussenrekeningen200 tussenrekening inkopen (magazijn ontvangst – crediteuren bij vaste verrekenprijzen)
201 tussenrekening verkopen (expeditie – debiteuren)
21 Ondernemerspremie210 Ondernemersloon vennoot A
211 Privé-opnamen vennoot A
212 Eigen bijdragen vennoot A (Oort-kosten)
213 Rente eigen vermogen vennoot A
214 Ondernemingsloon vennoot B
214 Privé-opnamen vennoot B
215 Eigen bijdragen Vennoot B (Oort-kosten)
216 Rente eigen vermogen vennoot B
22 Reserverekeningen ivm onderscheid economisch en fiscaal winstbeginsel221 Calculatorische afschrijving incourante goederen (forfaitair bedrag door boekhouder verzonnen)
222 Comptabele afschrijving incourante goederen (werkelijk verlies)
223 Reserve incourante goederen.
3 Grond- en hulpstoffen30 voorraad300 Voorraad grondstoffen
301 Voorraad onderdelen
302 Voorraad hulpstoffen
31 Besteld310 Nog te ontvangen grondstoffen
32 Prijsverschillen320 Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen
4 Kostenrekeningen40 Grondstofverbruik400 Verbruik grondstoffen
401 Verbuik onderdelen
402 Verbruik hulpstoffen
41 Personeelskosten410 Directe loonkosten
411 Indirecte loonkosten
412 Sociale kosten
413 Kosten pensioenen
42 Huisvestings- en inventariskosten420 Huurkosten
421 Assurantiekosten
422 Onderhoudskosten
423 Energie en water
424 Hygiënische kosten
43 kosten vervoer en verzenden430 Autokosten
435 pakketpost en -diensten verkochte goederen
44 Verkoopkosten440 Directe verkoopkosten
441 Advertenties
442 Kosten website
445 Indirecte verkoopkosten
446 Incassokosten
45 Algemene kosten450 Kantoorkosten
451 Representatiekosten
452 Contributies en abonnementen
453 Telecommunicatie en internettoegang
454 accountancy- en advieskosten
46 Interestkosten460 Interestkosten
47 Afschrijvingskosten471 Afschrijvingskosten gebouwen
472 Afschrijvingskosten inventaris
473 Afschrijvingskosten auto’s
474 Afschrijvingskosten machines
475 Afschrijvingskosten gereedschappen
478 Afschrijvingskosten debiteuren
479 Afschrijvingskosten voorraden
48 Belastingen480 Belastingen
49 Verschillen490 Kasverschillen
491 Voorraadverschillen
499 Overboekingrekening rubriek 4
5 Verdeling indirecte kosten54 Fabricage540 Indirecte fabricagekosten
545 Opslag indirecte fabricagekosten
55 Verkoop550 Indirecte verkoopkosten
555 Opslag indirecte verkoopkosten
59 Overboeken599 Overboekingrekening rubriek 5
6 Fabricage (kostentoerekening)60 Fabricage (mogelijkheid 1)600 Fabricagerekening
60 Fabricage uitkomst (mogelijkheid 2)600 Fabricagekosten
61 Fabricage gecalculeerd610 Gecalculeerde fabricagekosten
60 Fabricage uitkomst (mogelijkheid 3)600 Verbruik grondstoffen
601 Directe lonen
602 Toeslag indirecte fabricagekosten
61 Fabricage gecalculeerd610 Standaardverbruik grondstoffen
611 Standaard directe lonen
612 Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten
69 Overboeken699 Overboekingsrekening rubriek 6
7 Voorraad gereed product en goederen in bewerking  (handelsonderneming)70 Handelsgoederen700 Voorraad goederen
701 Voorraad incourante goederen
705 Afschrijving incourante goederen (cumulatief)
71 Nog te ontvangen710 Nog te ontvangen goederen
72 Voorraadverschillen720 Prijsverschillen bij inkoop
73 In order735 Af te leveren goederen
(industriële onderneming)70 Gereed product700 Voorraad gereed product (zelf geproduceerd)
701 Voorraad handelsgoederen (door anderen gep.)
71 In bewerking710 Voorraad goederen in bewerking
711 Installaties in aanleg
73 Verkocht735 Af te leveren goederen
8 verkoopresultaat80 omzetten800 Omzet installatieafdeling (19% btw)
801 Winkelomzet (19 % btw)
805 Omzet goederen in EU (btw verlegd)
806 Omzet installaties in EU (btw verlegd)
81 verkrijgingwaarde van de omzetten810 Kostprijs verkopen (van zelf geproduceerde zaken; industriële onderneming)
811 Inkoopprijs verkopen (van door derden geproduceerde goederen; handelsonderneming)
82 verkoopkosten820 Directe verkoopkosten
825 Toeslag indirecte verkoopkosten
83 rabatten830 Kortingen bij verkoop
9 Rekeningen voor de opstelling van de resultatenrekening90 indirecte kosten900 Resultaat indirecte kosten
91 Fabricage910 Fabricageresutaat
92 Verkoop920 Verkoopresultaat
95 Inkoop950 Resultaat prijsverschillen
96 Overige resultaten960 Huuropbrengst 961 Interestopbrengst
97 Buitengewone resultaten975 Resultaat ten gevolge van inhaalafschrijving
98 Incidentele resultaten980 Incidentele resultaten
99 Vennootschap990 Tantièmes
991 Vennootschapsbelasting (last op W en V rekening)
999 Overboekingsrekening rubriek 9
Bron: HCCnet

Ook voor online boekhouden moet je zelf een rekeningschema aanhouden

Hoe je het ook bekijkt: jouw boekhouding mag niet zonder rekeningschema bestaan. Een stabiele boekhouding geeft altijd een concreet inzicht in het bedrijf, desondanks het wel of niet zelf beheren van de boekhouding.

Een correct gecategoriseerde boekhouding is eenvoudig te raadplegen. Het geeft een direct idee van de totstandkoming van specifieke transactiestromen. Als er dan bezuinigd moet worden, is het niet ingewikkeld om te vinden waar dit gedaan moet worden.

Als je jouw boekhouding volledig door een boekhouder laat verzorgen, is het aan jouw boekhouder alle transacties correct te categoriseren. De boekhouder is verantwoordelijk dat in het rekeningschema de juiste grootboeken worden gebruikt. Is dat niet zo, dan is dit iets om je boekhouder direct op aan te spreken.

Mocht je niet van een boekhouder maar een boekhoudprogramma gebruik maken, ben jij zelf verantwoordelijk voor de inzet van het rekeningschema. Veel ondernemers denken dat door het gebruik van een boekhoudprogramma het niet nodig is rekening met het rekeningschema te houden.

Boekhoudprogramma’s doen dit echter niet vanzelf en zullen als als ‘ongecategoriseerd’ beschouwen. Iets waar je boekhoudkundig niets aan hebt.

Je lost dit op door je in je boekhoudprogramma een rekeningschema aan te houden. De betere boekhoudprogramma’s doen dit door je te vragen in welk rekeningschema / grootboekrekening de transactie geplaatst moet worden. Dat is alles!

Op zoek naar een boekhoudprogramma?

Meestgestelde vragen

Wat is het rekeningschema?

Het rekeningschema is een lijst met grootboekrekeningnummers en namen. Op deze lijst is te vinden onder welke categorieën en namen specifieke gebeurtenissen in de boekhouding verwerkt moeten worden.

Voor zowel online als offline boekhouden is een rekeningschema gebruikelijk. Het geeft namelijk een weergave van de herkomst van opbrengsten en kosten. Dit geeft de observant een idee waar de stromen ontstaan.

Klik hier voor meer informatie

Is een rekeningschema standaard?

Er is jarenlang gebruik gemaakt van een zogeheten rekeningschema standaard. Dit is een standaard indeling die aangehouden wordt voor de meest basale grootboeken. Dit komt neer op:

Vaste Activa en Passiva
Vlottende Activa en Passiva
Tussenrekeningen
Voorraadrekeningen
Kostenrekeningen
Kostprijsrekeningen
Omzetrekeningen
Financiële baten en lasten

Hieruit blijkt dat het overgrote deel te generiek is. De ondernemers die actief van rekeningschema’s gebruik maken, kiezen dan ook voor specifiekere grootboekrekeningen.

Het complete overzicht hiervan, krijg je in het grootboekrekeningen overzicht te zien. Klik hier voor meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoek je het grootboek rekeningschema?

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten